Burdur Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

Hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarında oluşan, halk ve çevre sağlığı açısından özel olarak işlem görmesi gereken patolojik, toksik, genotoksik, enfekte, korozif, yanıcı ve kesici-delici vs. özellikteki tıbbi atıklarının, diğer evsel nitelikteki atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması ve bertaraf esaslarını belirleyen “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilmiştir.

25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince hastaneler ve belediyelerce tıbbi atıkların evsel atıklardan ayrı toplanarak sterilizasyon işlemine tabi tutulmasından zararsız hale getirilmesinden büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar sorumludur.

Burdur Belediyesi Yönetmeliklere bağlı olarak Tıbbi Atıkların Toplama Taşıma ve bertaraf işini Afyonkarahisar’da bulunan ve Miroğlu Ltd. Şti. firması ile yapılan sözleşme ile bu firmaya devretmiştir. Burdur Belediyesi sınırlarında ayda ortalama 12 ton atık toplanıp Sterilizasyon işleminden sonra düzenli depolama sahasına iletilmektedir.